1. Toepasselijkheid

Deze algemene verhuurvoorwaarden gelden voor alle aan de verhuurder overgemaakte orders en op elke overeenkomst
waarbij de verhuurder zich verbindt om roerende lichamelijke goederen te verhuren aan de klant. De klant wordt geacht ze
te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verhuurvoorwaarden, zelfs indien vermeld op
documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan de verhuurder tegenstelbaar wanneer ze door de verhuurder
schriftelijk werden bevestigd. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat
haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk.

 

2. Offertes, bestellingen

Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig tot stand
gekomen 1) indien een schriftelijk aanbod van de verhuurder onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard
en de klant het voorschot zoals bepaald in artikel 6 heeft betaald of 2) indien de verhuurder onvoorwaardelijk een bestelling
aanvaardt, die door een klant bij haar werd geplaatst, en de klant het voorschot zoals bepaald in artikel 6 heeft betaald. Elke
toevoeging, weglating of wijziging ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1) hierboven, of aan de bestelling
bedoeld in 2) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik
van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij.

 

3. Levering

De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de orderbevestiging, rekening houdend met de gebruikelijke
tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijnen hebben een benaderend karakter. In geen
geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de
verhuurder. Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die de verhuurder redelijkerwijze niet kon voorzien bij de
totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele
duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. De verhuurder is verplicht tot afgifte van
de huurgoederen in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat. De wachttijd voor de levering bedraagt
maximum 30 min. Een supplement van 30 € excl BTW zal aangerekend worden per begonnen extra ½ uur. Elke niet
aanvaarde levering zal gefactureerd worden aan het tarief van kracht.

 

4. Klachten

Klachten zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden, uiterlijk acht dagen na de werkelijke
ontvangst van de goederen op het leveringsadres. De klant verliest alle rechten tegenover de verhuurder, indien hij de
hierboven vermelde termijn niet heeft nageleefd. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de klant niet vrij
de betalingsvoorwaarden strikt na te leven. Ingeval een klacht wordt aanvaard, zal de verantwoordelijkheid van de
verhuurder niet verder gaan dan een evenredige terugbetaling of vervanging van de met gebreken behepte goederen. In geen
geval zal de verhuurder aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van
contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de klant.

 

5. Eigendomsclausule en schade

Aangezien het om een verhuur van goederen gaat, blijven de goederen eigendom van de verhuurder. Stroomtoevoer voor
kerstverlichting dient voorzien te worden door de klant. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan de
verhuurde goederen tijdens de huurperiode. De klant zal het goed als een goed huisvader gebruiken. De klant is verplicht
iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij aangetekend
schrijven aan de verhuurder te berichten en elke daaruit voortvloeiende schade volledig aan de verhuurder te vergoeden
ongeacht de oorzaak daarvan, met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogste
de nieuwwaarde bedraagt. Na afloop van de huurtermijn is de klant verplicht tot teruggave van de huurgoederen.
Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming van de huurgoederen en op de plaats van afgifte door
de verhuurder.

 

6. Betaling

De bestelling is pas definitief na betaling van 50% voorschot betaalbaar binnen de 8 dagen na het ontvangen van de
voorschotfactuur. De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Eindfacturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen
na factuurdatum. De niet-betaling op de vervaldag van een bepaalde factuur maakt het verschuldigde saldo van alle nietvervallen
facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft aan de verhuurder het recht de levering of verdere
uitvoering van alle lopende contracten of bestellingen te schorsen. Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling
op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10% van rechtswege en zonder
ingebrekestelling met een minimum van 100€. Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 12% per
jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van
de klant.

 

7. Annulering / ontbindingsbeding

Indien nog geen aanvang werd genomen van de levering van de huurgoederen is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de huurprijs bij annulering of verbreking tot 10 werkdagen vóór de eerste dag van de gekozen leverweek en 75 % van de huurprijs bij annulering of verbreking tot 5 werkdagen vóór de eerste dag van de gekozen leverweek. Bij annulering of verbreking door de klant vanaf minder dan 5 werkdagen vóór de eerste dag van de gekozen leverweek is hij van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de volledige huurprijs.

Elke niet-nakoming door de klant van welke verbintenis ook wettigt de verhuurder om de lopende overeenkomsten/bestellingen van rechtswege ontbonden te verklaren, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop de verhuurder in zulk geval recht heeft, zal minimum gelijk zijn aan de percentages zoals hierin bepaald die door de klant verschuldigd zijn in geval van annulering van de bestelling.

 

8. Betwistingen

Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het rechtsgebied van de
maatschappelijke zetel van de verhuurder.

 

9. Algemeen

Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden vermeld op prijsaanvragen van de klant.
De klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door de algemene verhuurvoorwaarden online te aanvaarden.
Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat ingeval van betwisting de Nederlandse tekst van de verhuurvoorwaarden de enige
geldige is. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.